Bạn có bao nhiêu hoa tay? Người có 10 hoa tay và Người 0 có hoa tay

Có thể bạn cũng thích...