Các khái niệm Huyền Học Phương Đông • VÕ THANH NHÃ - STEVEN THANH
KHÁI QUÁT VỀ LÝ DUYÊN KHỞI, PHÁP DUYÊN SINH – Thích Nữ Hằng Như

NGỮ NGHĨA Lý Duyên Khởi gốc từ tiếng Pàli là “Paticca Samuppàda Dhamma”, dịch là “tuỳ thuộc phát sinh, nương theo các duyên mà sinh“. Tiếng Anh dịch là Dependent origination. Lý là nguyên lý hay định lý. Duyên là điều kiện. Lý Duyên Khởi có nghĩa là: “Tất … Xem tiếp

0