SỔ TAY GHI CHÉP

Chia sẻ

2 Nguyên Lý – 3 Quy Luật – 6 Cặp Phạm Trù Triết Học

2 Nguyên Lý – 3 Quy Luật – 6 Cặp Phạm Trù Triết Học

I/ Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến: là nguyên tắc lý luận xem xét sự vật, hiện tượng khách quan tồn tại trong mối liên hệ, ràng buộc lẫn nhau tác động, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, của một hiện…