Triết học Marx-Lenin • VÕ THANH NHÃ - STEVEN THANH