2 Nguyên Lý – 3 Quy Luật – 6 Cặp Phạm Trù Triết Học

I/ Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến: là nguyên tắc lý luận xem xét sự vật, hiện tượng khách quan tồn tại...