Người bạn nhắn tin chơi thì muốn hỏi việc. Việc tương lại chưa nói tới. Hỏi việc quá khứ có phải bạn có độ nhậu mà không đi? Có người rũ đi ăn nhậu mà bạn nói thôi không đi.

đoán việc ăn nhậu

Gieo quẻ TIẾT – NHU đoán việc ăn nhậu linh ứng bất ngờ thiệt. Bản thân mình cũng ngạc nhiên. Lưu lại để về sau chiêm nghiệm tiếp.