KINH DỊCH - HỌC KINH DỊCH - TỪ LUẬN QUẺ ĐẾN PHONG THỦY
Tượng vật 08 quẻ trong Kinh Dịch

Tượng vật là lấy tượng quẻ của 8 quẻ kinh làm cơ sở để phân biệt 8 loại sự vật lớn : Quẻ Càn: tượng trời Quẻ Khôn: tượng đất Quẻ Chấn: tượng sấm Quẻ Tốn: tượng gió Quẻ Khảm: … Xem tiếp

0