Tagged: cách học kinh dịch

Tri Thiên Mệnh là gì?

Tri Thiên Mệnh là gì? “Ngũ thập nhi tri thiên–mệnh” có nghĩa là khi người ta tới 50 tuổi mới có thể thông-suốt chân- lý của tạo-hoá,...