Vì nhau mà thay đổi chứ trên đời này không ai sinh ra đã hợp nhau đâu • NHÃ THANH - DỊCH LÝ HỌC

Vì nhau mà thay đổi chứ trên đời này không ai sinh ra đã hợp nhau đâu

Có thể bạn cũng thích...