384 Hào Động

Hào Động Là Gì? Hào Động Có Ý Nghĩa Gì? Luận Quẻ Theo Hào Động
|

Hào Động Là Gì? Hào Động Có Ý Nghĩa Gì? Luận Quẻ Theo Hào Động

Hào Động Là Gì? Hào Động Có Ý Nghĩa Gì? Luận Quẻ Theo Hào Động. Âm Dương Lý thì Hào Động chính là điểm Cực để sự biến hóa diễn ra… Hào Động là gì? Lượng thay đổi đến một điểm Cực, thực hiện bước nhảy tại Điểm Nút – Hào Động. Chất mới ra…

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 08 Thủy Địa Tỷ

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 08 Thủy Địa Tỷ

Bộ Quẻ 08: Thủy Địa Tỷ Thủy Địa Tỷ – Thủy Lôi Truân Thủy Địa Tỷ – Khảm Thủy Địa Tỷ – Thủy Sơn Kiển Thủy Địa Tỷ – Trạch Địa Tụy Thủy Địa Tỷ – Thuần Khôn Thủy Địa Tỷ – Phong Địa Quan Mời bạn xem video biến thông ý quẻ Thủy Địa…

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 07 Địa Thủy Sư

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 07 Địa Thủy Sư

Bộ Quẻ 07: Địa Thủy Sư Địa Thủy Sư – Địa Trạch Lâm Địa Thủy Sư – Thuần Khôn Địa Thủy Sư – Địa Phong Thăng Địa Thủy Sư – Lôi Thủy Giải Địa Thủy Sư – Thuần Khảm Địa Thủy Sư – Sơn Thủy Mông Mời bạn xem video biến thông ý quẻ Địa…

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 06 Thiên Thủy Tụng

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 06 Thiên Thủy Tụng

Bộ Quẻ Thứ 06: Thiên Thủy Tụng Thiên Thủy Tụng – Thiên Trạch Lý Thiên Thủy Tụng – Thiên Địa Bĩ Thiên Thủy Tụng – Thiên Phong Cấu Thiên Thủy Tụng – Phong Thủy Hoán Thiên Thủy Tụng – Hỏa Thủy Vị Tế Thiên Thủy Tụng – Trạch Thủy Khốn Mời bạn xem video ví…

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 05 Thủy Thiên Nhu

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 05 Thủy Thiên Nhu

Bộ Quẻ thứ 05: Thủy Thiên Nhu Thủy Thiên Nhu – Thủy Phong Tỉnh Thủy Thiên Nhu – Thủy Hỏa Ký Tế Thủy Thiên Nhu – Thủy Trạch Tiết Thủy Thiên Nhu – Trạch Thiên Quải Thủy Thiên Nhu – Địa Thiên Thái Thủy Thiên Nhu – Phong Thiên Tiểu Súc Mời bạn xem video…

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 04 Sơn Thủy Mông

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 04 Sơn Thủy Mông

Bộ Quẻ thứ 04: Sơn Thủy Mông Sơn Thủy Mông – Sơn Trạch Tổn Sơn Thủy Mông – Sơn Địa Bác Sơn Thủy Mông – Sơn Phong Cổ Sơn Thủy Mông – Hỏa Thủy Vị Tế Sơn Thủy Mông – Phong Thủy Hoán Sơn Thủy Mông – Địa Thủy Sư Mời bạn xem video ví…

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 03 Thủy Lôi Truân

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 03 Thủy Lôi Truân

Bộ Quẻ thứ 03 là Thủy Lôi Truân: Thủy Lôi Truân – Thủy Địa Tỷ Thủy Lôi Truân – Thủy Trạch Tiết Thủy Lôi Truân – Thủy Hỏa Ký Tế Thủy Lôi Truân – Trạch Lôi Tùy Thủy Lôi Truân – Địa Lôi Phục Thủy Lôi Truân – Phong Lôi Ích Mời bạn xem video…

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 01 Thuần Kiền

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 01 Thuần Kiền

Trong Kinh Dịch có 64 quẻ ứng với 64 khung cảnh. Với mỗi khung cảnh đó sẽ có 6 tình tiết cụ thể hay còn gọi là 6 hào trong quẻ. Như vậy sẽ có tổng 384 tình tiết. Khổng Minh Gia Cát Lượng sử dụng bộ 348 quẻ để xem sự việc theo cách…