Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 01 Thuần Kiền – Gia Cát Lượng Bấm Độn

Trong Kinh Dịch có 64 quẻ ứng với 64 khung cảnh. Với mỗi khung cảnh đó sẽ có 6 tình tiết cụ thể hay...