384 Hào Động

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 01 Thuần Kiền

Biến Thông 384 Hào Động : Bộ 01 Thuần Kiền

Trong Kinh Dịch có 64 quẻ ứng với 64 khung cảnh. Với mỗi khung cảnh đó sẽ có 6 tình tiết cụ thể hay còn gọi là 6 hào trong quẻ. Như vậy sẽ có tổng 384 tình tiết. Khổng Minh Gia Cát Lượng sử dụng bộ 348 quẻ để xem sự việc theo cách…