“Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”

Có thể bạn cũng thích...