Category: DỊCH LÝ

Dịch Lý Việt Nam không có nghĩa là khoe khoang, tự cao, tự đại, tự mãn, mà chỉ có ý nghĩa rằng: VIỆT NAM DỊCH LÝ HỘI tự phải có trách nhiệm về Dịch Lý đối với quần chúng Việt Nam

Dịch Lý Việt Nam

Dịch Lý chẳng những hiện diện trong tất cả mọi ngành học thuật, dù là đã qua, dù là chưa đến và cho đến muôn đời mãi mãi về sau, tất cả mọi ngành học thuật bất kể hữu hình hay vô hình, nhân tạo hay thiên nhiên, con người hay muôn loài vạn vật đều được và bị Dịch Lý hiện diện chi phối từng giây, từng phút một không sao tránh khỏi được.

Học Kinh Dịch Tri Thiên Mệnh, học cách luận đoán sự việc, cách ứng xử, phân thế, ứng dụng giao dịch, môi giới, ký kết. Học cách thuận tự nhiên, thuận việc ta – việc người cùng thuận lợi.

“Kinh” có thể hiểu là lời dạy bảo của Thần Phật, Thánh nhân, để điểm hóa cho con người, để con người thông qua sự tu học, khám phá ra bí ẩn của sinh mệnh, khai ngộ và quay trở về, vì cõi trần này vốn luôn được xem là cõi tạm.

“Dịch” không chỉ đơn giản là sự chuyển động và biến hóa của các quẻ. Có thể hiểu “Dịch” là biểu thị cho quá trình phát triển của mọi sinh mệnh, vạn sự vạn vật trong vũ trụ bao la này, từ lúc khởi nguyên cho đến lúc kết thúc; tuần hoàn theo một quy luật trong cái quy luật lớn nhất gồm hết thảy mọi thứ trong vũ trụ – chính là cái mà Lão Tử gọi là Đạo, Phật gọi là Pháp.