PHÙ THỦY PHƯƠNG TÂY THUẬT WITCHCRAFT

Thuật Witchcraft Là Gì

Thuật Witchcraft Là Gì

Witchcraft là một tín ngưỡng thực hành pháp thuật dân gian cổ xưa được truyền miệng trong cộng đồng. Witchcraft được xem như là loại hình pháp thuật được sử dụng bởi tầng lớp nông dân, nó khác biệt với những loại pháp thuật được sử dụng bởi những vua chúa pháp sư quyền cao…