Cách Luận Quẻ Tìm Đồ vốn là một bí truyền. Đến ngày nay tôi vẫn thử nhiều cách luận khác nhau…