Tên Tiếng Anh của 64 Quẻ Kinh Dịch

NoGuaTCPinyinSCEnglishBinaryOD
01qiánInitiating11111102
02kūnResponding00000001
03zhūnBeginning01000150
04méngChildhood10001049
05Needing01011135
06sòngContention11101036
07shīMultitude00001013
08Union01000014
09小畜xiǎo chù小畜Little Accumulation11011116
10Fulfillment11101115
11tàiAdvance00011112
12Hindrance11100011
13同人tóng rén同人Seeking Harmony11110107
14大有dà yǒu大有Great Harvest10111108
15qiānHumbleness00010010
16Delight00100009
17suíFollowing01100118
18Remedying10011017
19línApproaching00001133
20guānWatching11000034
21噬嗑shì kè噬嗑Eradicating10100148
22Adorning10010147
23Falling Away10000043
24Turning Back00000144
25無妄wú wàng无妄Without Falsehood11100146
26大畜dà chù大畜Great Accumulation10011145
27Nourishing10000128
28大過dà guò大过Great Exceeding01111027
29kǎnDarkness01001030
30Brightness10110129
31xiánMutual Influence01110041
32héngLong Lasting00111042
33dùnRetreat11110019
34大壯dà zhuàng大壮Great Strength00111120
35jìnProceeding Forward10100005
36明夷míng yí明夷Brilliance Injured00010106
37家人jiā rén家人Household11010140
38kuíDiversity10101139
39jiǎnHardship01010038
40xièRelief00101037
41sǔnDecreasing10001131
42Increasing11000132
43guàiEliminating01111123
44gòuEncountering11111024
45cuìBringing Together01100026
46shēngGrowing Upward00011025
47kùnExhausting01101022
48jǐngReplenishing01011021
49Abolishing The Old01110104
50dǐngEstablishing The New10111003
51zhènTaking Action00100157
52gènKeeping Still10010058
53jiànDeveloping Gradually11010054
54歸妹guī mèi归妹Marrying Maiden00101153
55fēngAbundance00110159
56Travelling10110060
57xùnProceeding Humbly11011051
58duìJoyful01101152
59huànDispersing11001055
60jiéRestricting01001156
61中孚zhōng fú中孚Innermost Sincerity11001162
62小過xiǎo guò小过Little Exceeding00110061
63既濟jì jì既济Already Fulfilled01010164
64䷿未濟wèi jì未济Not Yet Fulfilled10101063

Cùng chủ đề