Bộ Quẻ 08: Thủy Địa Tỷ

  1. Thủy Địa Tỷ – Thủy Lôi Truân
  2. Thủy Địa Tỷ – Khảm
  3. Thủy Địa Tỷ – Thủy Sơn Kiển
  4. Thủy Địa Tỷ – Trạch Địa Tụy
  5. Thủy Địa Tỷ – Thuần Khôn
  6. Thủy Địa Tỷ – Phong Địa Quan

Mời bạn xem video biến thông ý quẻ Thủy Địa Tỷ: